Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

UNLEASH by Zeger is statutair gevestigd aan de De Oude Veiling 54, 1689 AC te Zwaag. UNLEASH by Zeger is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 51876337. Het Btw-identificatienummer betreft: NL850209870B01. Het rekeningnummer van Unleash by Zeger is: NL45RABO0168910098.

 

Artikel 1                Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Opdrachtgever: de persoon dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s) die aan UNLEASH by Zeger een opdracht heeft verstrekt voor training of een andere activiteit.
 2. Opdrachtnemer: UNLEASH by Zeger.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen UNLEASH by Zeger en opdrachtgever, waarbij deze algemene voorwaarden onvoorwaardelijk van toepassing zijn.
 4. Dienstverlening: diensten welke door UNLEASH by Zeger aan de opdrachtgever worden geleverd, zoals onder andere begeleiding en deelname aan diverse privé- of groepsactiviteiten dan wel andere vormen van training.
 5. Trainingen: personal training 1-op-1, duo training 1-op-2, small group training.
 6. kosten/tarieven: de door de opdrachtgever aan UNLEASH by Zeger te betalen kosten voor de door laatstgenoemde geleverde dienstverlening.

 

Artikel 2                Toepasselijkheid, bekendmaking en afwijking

 1. Deze algemene voorwaarden en huisregels zijn van toepassing op de tussen UNLEASH by Zeger en de opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht, op iedere aanbieding en offerte. Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing indien deze uitdrukkelijk door UNLEASH by Zeger van toepassing zijn verklaard. Van hetgeen in deze bepaling staat omschreven kan enkel uitdrukkelijk of schriftelijk worden afgeweken.
 2. De onderhavige algemene voorwaarden vinden tevens toepassing indien UNLEASH by Zeger voor de uitvoering van de opdracht derden heeft betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden en de huisregels zijn te raadplegen op de website van UNLEASH by Zeger (www. unleashbyzeger.nl). Een afschrift van de algemene voorwaarden wordt aan de opdrachtgever op diens eerste verzoek ter hand gesteld. Bij vragen over deze algemene voorwaarden kan contact worden opgenomen met UNLEASH by Zeger.
 4. Deze algemene voorwaarden treden niet in de plaats van de dwingende wettelijke regelingen.
 5. UNLEASH by Zeger behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden en de huisregels te wijzigen en/of aan te vullen. De opdrachtgever wordt door UNLEASH by Zeger op de hoogte gesteld van een wijziging of een aanvulling in deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3                Overeenkomst, acties en aanbiedingen

 1. Alvorens de dienst(en) door UNLEASH by Zeger zullen worden verleend, zal de overeenkomst met laatstgenoemde dienen te worden ondertekend.
 2. De totstandkoming van de overeenkomst vindt plaats door de aanvaarding van een aanbod. Indien de aanvaarding afwijkt van hetgeen in de overeenkomst, de actie of aanbieding staat omschreven, is UNLEASH by Zeger niet gebonden. De overeenkomst zal niet overeenkomstig deze aanvaarding tot stand komen, tenzij UNLEASH by Zeger en de opdrachtgever hier overeenstemming over bereiken.
 3. Indien in de overeenkomst een looptijd is overeengekomen, wordt de overeenkomst geacht stilzwijgend te zijn verlengd met steeds 1 maand na verloop van looptijd.
 4. Aan alle acties en aanbiedingen kunnen voor- en/of achteraf geen rechten worden ontleend.
 5. De acties en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de overeenkomst een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er geen termijn voor aanvaarding is gesteld kan aan de actie en/of aanbieding op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
 6. UNLEASH by Zeger kan niet aan de acties en aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever op redelijke gronden dient te begrijpen dat de actie en/of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke verschrijving en/of vergissing is.

 

Artikel 4                Kosten/tarieven, betaling en incasso

 1. De opdrachtgever is voor de diensten welke uit hoofde van de overeenkomst van opdracht worden verricht kosten verschuldigd. Deze kosten worden vooraf overeengekomen dan wel naar verwezen in de overeenkomst.
 2. Voor de actuele kosten wordt in deze algemene voorwaarden verwezen naar de kosten zoals die staan vermeld in de overeenkomst.
 3. De betalingen zullen geschieden middels een factuur of een automatische maandelijkse incasso. De factuur dient binnen veertien dagen na de dagtekening te zijn betaald. De automatische maandelijkse incasso zal elke maand rond de 28e plaatsvinden middels een afschrijving van het door de opdrachtgever opgegeven IBAN-rekeningnummer. De automatische maandelijkse incasso zal worden beëindigd indien de overeenkomst met UNLEASH by Zeger is geëindigd.
 4. Van de betalingstermijnen zoals deze staan omschreven bij punt 20 van dit artikel kan bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken. Indien de betaling niet overeenkomstig de betalingstermijn geschiedt, zal de opdrachtgever een eerste herinnering ontvangen om alsnog binnen veertien dagen na de dagtekening van de herinnering voor algehele betaling zorg te dragen.
 5. Indien de betaling na de eerste herinnering uitblijft, is het UNLEASH by Zeger toegestaan om rente en buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen, te rekenen vanaf het moment van het verstrijken van de eerste betalingstermijn. UNLEASH by Zeger kan daarbij de vordering uit handen geven aan een incassobureau of advocatenkantoor. Alle door het incassobureau of advocatenkantoor gemaakte buitengerechtelijke kosten en de kosten van eventuele gerechtelijke incassoprocedure komen volledig voor de rekening van de opdrachtgever. UNLEASH by Zeger kan in dit geval haar dienstverlening opschorten of beëindigen.
 6. De kosten kunnen door UNLEASH by Zeger jaarlijks worden geïndexeerd. UNLEASH by Zeger is gerechtigd om op ieder moment de kosten buiten de indexering om te verhogen. Deze verhoging wordt de opdrachtgever voort zover mogelijk tenminste één maand voor de verhoging schriftelijk kenbaar gemaakt.
 7. Indien de opdrachtgever eventuele bezwaren heeft tegen de factuur dan bevrijdt dit de opdrachtgever niet van diens verplichting om voor een tijdige betaling van het totale factuurbedrag zorg te dragen. Eventuele bezwaren worden vóór de vervaldatum van de factuur ingediend bij UNLEASH by Zeger.
 8. Het opschorten van de betaling door de opdrachtgever is niet toegestaan, behoudens de in de wet genoemde gevallen.
 9. Herstelkosten en vervangingskosten van zaken welke door UNLEASH by Zeger ter beschikking zijn gesteld, komen volledig voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 5                Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Het is UNLEASH by Zeger toegestaan om de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet nakomt. Dit recht heeft UNLEASH by Zeger ook indien op grond van haar ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen.
 2. De beëindiging van de overeenkomst voor onbepaalde tijd dient te geschieden middels aangetekende brief (De Oude Veiling 54, 1689 AC, Zwaag) of e-mail (info@zegerpersonaltraining.nl). De opzegtermijn bedraagt één maand.
 3. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst voor bepaalde tijd dient de financiële verplichting van de opdrachtgever jegens UNLEASH by Zeger te worden voldaan tot het einde van de overeenkomst. Deze beëindiging geschied op de wijze zoals omschreven staat bij punt 28.
 4. Bij het overlijden van opdrachtgever eindigt de overeenkomst direct en zonder dat diens verplichtingen doorlopen.
 5. UNLEASH by Zeger heeft het recht om iedere overeenkomst per direct en derhalve zonder opzegtermijn op te zeggen vanwege dringende reden als gevolg waarvan het van UNLEASH by Zeger niet langer verlangd kan worden dat de dienstverlening wordt voort gezet. Hieronder worden onder andere doch niet uitsluitend begrepen:

– Diefstal gepleegd door opdrachtgever van eigendommen van UNLEASH by Zeger dan wel van andere opdrachtgevers;

– Ernstig verwijtbaar gedrag van de opdrachtgever, waaronder begrepen ongewenste intimidatie, discriminatie en mishandeling;

– Ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels.

 1. Indien tot opschorting of ontbinding wordt overgegaan is UNLEASH by Zeger op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van de schade en de kosten die daardoor op enigerlei wijze zijn ontstaan. Daarnaast is UNLEASH by Zeger nimmer gehouden enige kosten te retourneren.

 

Artikel 6                Overmacht

 1. Indien er sprake is van een niet-toerekenbare tekortkoming, is er sprake van overmacht in de zin van artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek. Er kan van overmacht worden gesproken indien buiten de wil van de opdrachtgever en buiten de wil van UNLEASH by Zeger de naleving van de overeenkomst niet kan worden gevergd. Hierbij kan ook gedacht worden aan niet-voorzienbare omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever en aan de zijde van UNLEASH by Zeger.
 2. Bij overmacht kan worden gedacht aan een technische storing, ziekte van het personeel of hulppersonen, extreme weeromstandigheden, brand en waterschade. Dit betreft geen limitatieve opsomming. Indien er sprake is van sneeuw en of ijzel, storm, onweer of warmte, dan kan het leveren van diensten door UNLEASH by Zeger geen doorgang vinden indien dit gelet op alle omstandigheden van het geval en de betrokken belangen niet verwantwoord is. De diensten zullen op een nader te bepalen tijdstip alsnog worden geleverd door UNLEASH by Zeger.
 3. UNLEASH by Zeger heeft de bevoegdheid om de te leveren diensten op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie, indien dit in redelijkheid is met de bij de situatie betrokken belangen.
 4. Indien UNLEASH by Zeger diens dienstverlening gedurende een langere tijd niet kan voortzetten wegens een overmachtssituatie, zal er niet direct worden overgegaan tot de ontbinding van de overeenkomsten. Eerst zal de mogelijkheid van vervanging worden beoordeeld. Indien deze mogelijkheid niet aanwezig is, zullen de overeenkomsten worden ontbonden. De tegenprestaties van de opdrachtgevers die reeds zijn overgemaakt en waarvoor nog geen dienst is geleverd, zal als zijnde onverschuldigd betaald worden gerestitueerd naar de opdrachtgevers.

 

Artikel 7                Afspraken en tijden

 1. Indien de dienstverlening geen doorgang kan vinden door een omstandigheid aan de zijde van de opdrachtgever, dan dient de afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren te worden geannuleerd. Deze annulering kan plaatsvinden via de e-mail (info@zegerpersonaltraining.nl) dan wel telefonisch op telefoonnummer: 06-16361007. De kosten voor de dienst zullen alsnog in rekening worden gebracht indien niet is voldaan aan deze bepaling.
 2. Indien de Small Group les geen doorgang kan vinden dient de les binnen veertien dagen ingehaald te worden in een andere trainingsgroep. Indien deze termijn ongebruikt is verstreken, is het niet meer mogelijk om de les in te halen.
 3. In afwijking van hetgeen staat omschreven bij punt 37 dient een één op één les (dienst) uiterlijk 24 uur van tevoren te worden geannuleerd. Indien hier niet aan is voldaan zullen de kosten van de dienst alsnog in rekening worden gebracht.
 4. Indien het voor UNLEASH by Zeger niet mogelijk is om de dienst te verrichten dan kan deze uiterlijk binnen 24 uur worden geannuleerd, behoudens in de gevallen zoals omschreven in artikel 6. Indien er ingevolge deze bepaling wordt overgegaan tot annulering dient er onverwijld een nieuwe afspraak te worden gemaakt met de opdrachtgever.

 

Artikel 8                Aansprakelijkheid

 1. Het is niet mogelijk dat UNLEASH by Zeger aansprakelijk kan worden gesteld voor niet hepaalde resultaten. De opdrachtgever heeft te allen tijde een inspanningsverplichting.
 2. De opdrachtgever verklaart bij het aangaan van de overeenkomst in een goede lichamelijke conditie te verkeren zodat er geen risico bestaat voor het oplopen van schade in welke vorm dan ook.
 3. UNLEASH by Zeger is niet aansprakelijk voor schade (directe of indirecte) welke bij de opdrachtgever is ontstaan als gevolg van een door UNLEASH by Zeger geleverde dienst dan wel gebruikt van diens zaak/zaken. Hierbij kan gedacht worden aan door de geleverde dienst opgelopen blessures dan wel letsel.
 4. UNLEASH by Zeger is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het achterhouden van belangrijke informatie betreffende diens gezondheid door de opdrachtgever.
 5. UNLEASH by Zeger is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige informatie door de opdrachtgever welke van belang zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening.
 6. Indien de aansprakelijkheid zijn grondslag vindt in een toerekenbare tekortkoming of een onrechtmatige daad, dan kan UNLEASH by Zeger uitsluitend aansprakelijk worden gehouden ter hoogte het bedrag, vermeerderd met het eigen risico van de verzekering, dat door diens bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor vergoeding in aanmerking komt.
 7. UNLEASH by Zeger is niet aansprakelijk voor het teniet gaan van zaken dan wel het oplopen van schade aan zaken welke toebehoren aan de opdrachtgever. Het meenemen dan wel gebruikmaken van zaken welke het eigendom zijn van de opdrachtgever geschiedt op eigen risico.
 8. UNLEASH by Zeger is niet aansprakelijk voor diefstal van enig goed welke toebehoort aan de opdrachtgever. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor diens goederen.

 

Artikel 9                Geheimhouding

 1. UNLEASH by Zeger is te allen tijde verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie welke zij in het kader van de te verlenen dienst van diens opdrachtgever heeft verkregen dan wel uit een andere bron heeft gegenereerd.

 

Artikel 10             Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij UNLEASH by Zeger een partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit is ook het geval indien de opdrachtgever woonplaats heeft in het buitenland.
 2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij UNLEASH by Zeger partij is, is de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar de bevoegde instantie om van het geschil kennis te nemen, behoudens bij de wet voorschreven dwingende bepalingen.
 3. UNLEASH by Zeger en diens opdrachtgever dienen zich in te spannen om een eventueel geschil in onderling overleg te beslechten alvorens zij een beroep zullen doen op de rechter.
omhoog
× Direct sportadvies? App ons nu!